• BIST 96.487
  • Altın 268,649
  • Dolar 5,5828
  • Euro 6,1974
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C

Yeni tur operatörleri yasasının ilk taslağı belli oldu

Yeni tur operatörleri yasasının ilk taslağı belli oldu
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek aylardır beklenen 1618 sayılı Seyahat Acenteleri...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri bir araya gelerek aylardır beklenen 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nun yenilenmesi çalışmalarında ilk taslağı belirledi.

İşte ilk taslağın tam metni:

BİRİNCİ KISIM

SEYAHAT ACENTALARI

I-TANIM

Madde 1 –  Bu Kanun'un uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Birlik: Seyahat Acentaları Birliğini,

ç) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini,

d) Kapalı grup:  Katılımcı sayısı ve program talepleri önceden belli olan gruplara seyahat acentasınca hazırlanan tur veya paket tura katılan kişileri.

e) Paket tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte her şeyin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ticari faaliyeti,

f) Paket tur sözleşmesi: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da tanımlanan paket tur sözleşmesini,

g)Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi,

ğ)Seyahat acentası: Münferit müşterilerine ve kapalı gruplara;günübirlik  tur, paket tur düzenleyen,  konaklama hizmeti sağlayan,  yerli tur operatörlerinin oluşturduğu ürünlerin satışını yapan, yabancı kuruluşlara yardımcı hizmet veren ticari kuruluşu,

h)Seyahat Teminat Kurulu : Tur operatörlerince verilecek hizmetlerden yararlanan tüketicilerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan ve tur operatörlüğü  sertifikası talep eden Seyahat Acentalarının yeterliliğini , yönetmelikle belirlenen şartlara uygunluğunu inceleyerek karara bağlayan  ve tüm Tur Operatörlüğü faaliyetlerini denetleyen kurulu ,

ı) Transfer: Tanıtım amacı olmaksızın bir noktadan başka bir noktaya ulaşım hizmetini,

i) Günübirlik Tur: Yerli veya yabancı turiste ; Tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerden  en az birini tanıtma amacı ile düzenlenen ; Ulaştırma ve en fazla bir gece konaklamayı kapsayan hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ticarî faaliyeti,

j) Tur operatörlüğü sertifikası: İşletme belgesi almış seyahat acentasına birlik tarafından verilecek yeterlilik belgesini,

k) Tur operatörü: Sürekli veya zaman zaman günübirlik tur, paket tur, turizm amaçlı konaklama ürünleri oluşturan, oluşturduğu ürünleri doğrudan veya seyahat acentası aracılığı  ve basın , yayın , internet yolu ile  satışa sunan Tur Operatörlüğü Sertifikasına sahip seyahat acentasını,

l)Yönetmelik: Seyahat Acentaları Yönetmeliğini,

ifade eder.

II– SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

İŞLETME BELGELERİ

Madde 4 –Türkiye'de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.

Seyahat acentalarından tur operatörlüğü yapacak olanlar, Seyahat Teminat Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla Birlikten sertifika almak zorundadırlar.

İşletme belgesi ve tur operatörlüğü sertifikası almak isteyenlerin başvurularına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İşletme belgeleri anonim şirket veya limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişilere verilir. İşletme belgeleri devredilemez.

Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğinde olup, bu Kanun hükümlerine tâbi değildir.

SEYAHAT ACENTASI UNVANI

Madde 5 – Mevcut bir seyahat acentasının unvanı başka bir seyahat acentası tarafından alınamaz. Bu unvan, başka bir seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi kullanılamaz.

Başka Kurum ve Kuruluşlarca tescil edilmiş unvanlar da yukarıdaki değerlendirmeye tabidir.

ŞUBELER

Madde 6 – Seyahat acentaları şube izin belgesi almak sureti ile yurt içinde şubeler açabilirler.

Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler.

Şubeler, seyahat acentalarına verilen işletme belgelerine yazılır.

Birlik , seyahat acentalarına , merkez veya  şube izin belgesinin olduğu ille sınırlı olmak üzere otuz günü geçmemek kaydı ile geçici şube izin  belgesi verebilir.

YASAK FAALİYETLER

Madde 7- - Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden ve web sitelerinde seyahat acentalığı hizmetleri dışında faydalanamazlar.

III – NİTELİKLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN NİTELİKLERİ

Madde 8 – Seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat acentalarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,

c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak,

SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 10 – Seyahat acentaları aşağıdaki hususlara uymak zorundadır:

a) Sadece otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içeren paket turlar, transferler, turizm amaçlı sportif faaliyetler ve ilgili Kanunlarda tanımlanmış alan kılavuzu ve benzeri personel bulundurma zorunluluğu olan yerler hariç olmak üzere yurtiçi tur ve paket turlarda araç başına en az bir rehber bulundurmak.

b) Müşteriyi aldatıcı , Kamu güvenliğini sarsıcı veya ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak.

c) Sunulan hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgileri içeren  belgeler ile tüketicinin güvence kapsamında olduğunu gösterir belgeyi  tüketiciye vermek.

ç) Diğer seyahat acentaları ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek.

d) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerine ilişkin yazılı bildirimin, değişiklik yapılmadan  en az 10 gün önce Bakanlık evrak kaydına girişini sağlamak.

e) İşletme belgelerinde adres dışında yazılı olan hususlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin yazılı bildirimi, değişikliğin oluşundan itibaren 30 gün içerisinde Bakanlık evrak kaydına girişini sağlamak.

f) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtım ve reklam yapmamak.

g) Bakanlık veya Birlik tarafından gönderilen genelge ve diğer çeşitli konulardaki yazıların cevabını veya cevabın gecikme sebebini, tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Bakanlık veya Birlik evrak kaydına girişini sağlamak. Diğer yerli ve yabancı kuruluşların seyahat acentalığı işlemleri ve tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da aynı süre içinde cevaplandırmak ve yukarıda söz konusu olan yazışmaları beş yıl süreyle saklamak.

ğ) Müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri ile ilgili kişisel hususları ilgili Kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla gizli tutmak.

SEYAHAT ACENTASI İŞYERİNİN NİTELİKLERİ

IV – GÜVENCE

SEYAHAT TEMİNAT KURULU

Madde 12 - Tur operatörlerince verilecek hizmetlerden yararlanan tüketicilerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile seyahat teminat kurulu kurulmuştur.

Bu kurul , tur operatörlerince verilecek hizmetlerden yararlanan tüketicilerin haklarının korunması ve tur operatörlüğü hizmetlerinin yürütülmesine esas olacak seyahat teminatı ile ilgili tüm düzenlemeleri yapar.

Başkanlığı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği başkanınca yürütülecek olan Seyahat Teminat Kurulu , Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden 2, Kültür ve Turizm Bakanlığından 1 , Hazine Müsteşarlığından 1 , Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 1   olmak üzere 5  kişiden oluşur.

Seyahat Teminat Kurulunun üyelerin nitelikleri , görev , yetkileri ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetmelik ile belirlenir.

Ayıplı hizmetler teminat kapsamında değildir. Ayıplı hizmetler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

VII – DENETİM VE GÖZETİM

DENETİM

Madde 24  – Bakanlık, müfettişleri, kontrolörleri veya Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasıyla Birliği ve seyahat acentalarını denetleme yetkisini haizdir.

Seyahat acentaları Birlikçe yetkili kılınacak personel tarafından denetlenebilir.

Birlik personeli ve seyahat acentaları denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdürler.

SİCİL

Madde 26 - Birlik tarafından seyahat acentalarının muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri tutulur ve bu bilgiler Bakanlıkla paylaşılır.

VIII – İPTAL VE CEZA

İDARİ PARA CEZALARI VE BELGE İPTALİ

Madde 27 –Bu Kanun'da belirlenen esaslara uymayan seyahat acentalarına Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.

a) İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir:

1- Bu Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendinin ihlali halinde ikibin Türk Lirası.

2- Bu Kanun'un 7 inci maddesinin veya 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) veya (ğ) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde binbeşyüz Türk Lirası.

3- Bu Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ihlalinin tespiti halinde üçbin Türk Lirası.

4- Bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi halinde ikibin Türk Lirası.

5- Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun hükümlerine uymayan seyahat acentaları, durumu düzeltmeleri veya bir daha Kanuna aykırı davranmamaları konusunda uyarılır. Uyarıya rağmen otuz gün içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya bir yıl içerisinde uyarmayı gerektiren aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde binbeşyüz Türk Lirası.

b) İşletme belgesi aşağıdaki hallerde Bakanlık tarafından iptal edilir:

1- Bu Kanun'un 12 nci maddesinde belirlenen teminatın verilmemesi.

2 - Seyahat acentasının belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu Kanunda yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti.

3 - Bu Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendini ihlalinin tespiti.

4- Tur operatörlüğü sertifikası olmaksızın tur operatörlüğü yapıldığının tespiti.

5- Seyahat acentasının şubeleri de dâhil olmak üzere, belgedeki adresinde veya adres değişikliği talebinde bulunması halinde yeni adresinde, faaliyet göstermediğinin Bakanlık veya Birlikçe yapılan denetimle tespitinden itibaren adres değişikliğinin 30 gün içinde bildirmediğinin tespiti.

6-Seyahat acentalarının işletme belgelerini veya haklarını üçüncü kişilere kullandırmalarının tespiti.

Bu maddeler uyarınca işletme belgesi iptal edilen seyahat acentalarının unvanları, iptal tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra bu Kanun'un 5 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek yeniden verilebilir.

İptalin hükmü

FAALİYETTEN MEN ETME

Madde 29 – Belgesiz olarak ofis, elektronik ortam ve basın yayın aracılığıyla seyahat acentalığı veya tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlar bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal seyahat acentalığı ve tur operatörlüğüne ilişkin faaliyetlerinden men edilir. (Mülga son cümle: 28/12/2006-5571/29 md.)

CEZA  (Adalet Bakanlığının teklifi)

Madde 30- İşletme belgesi almaksızın bu Kanun uyarınca seyahat acentalarının yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29 uncu maddede belirtilen idarî soruşturmadan ayrı olarak, mülki amir tarafından beşbin lira idari para cezasına hükmolunur.

Bakanlıktan belge almaksızın rehberlik faaliyetinde bulunanlar hakkında, mülki amir tarafından ikibin lira idari para cezasına hükmolunur.

İKİNCİ KISIM

SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

I - AMAÇ VE KURULUŞ

Madde 32 – Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amacıyla kurulan

Seyahat Acentaları Birliği, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları zorunludur.

Seyahat Acentaları Birliğinin merkezi İstanbul'dadır. (Ek cümleler: 31/7/2008-5800/4 md.) Birlik gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilir. Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube bürosunun kadroları ile şube müdürünü tespit ve tayin eder.

II - BİRLİĞİN GÖREVLERİ

Madde 33 – Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek, bu Kanunda ve 34 üncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan hareketlerden dolayı birlik üyelerine disiplin cezası verir. Bunun ayrıntıları yönetmelikte belirtilir.

III - BİRLİĞİN ORGANLARl

Madde 34 – Birliğin,

A) Genel Kurul,

B) Yönetim Kurulu,

C) Denetim Kurulu,

D) Disiplin Kurulu,

olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.

A) Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği bir ortak veya şirket müdüründen oluşur. Genel Kurul kendi üyeleri arasından bir divan başkanı, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçer.

Genel Kurul 3 yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re'sen olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurulun görevleri:

a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğince Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak,

e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek,

g)Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı aynî hakların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak, taşınmazların satışı için Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir.

ğ) Üyelerini diğer meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmek, dava açmak, dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerini kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olunması konusunda karar vermek.

h)Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ı) Genel Kurul yetkisi dâhilindeki konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 11 kişiden teşekkül eder. Yönetim kurulu üyeleri üst üste iki defadan fazla seçilemez. Ayrıca Yönetim Kuruluna 11 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısıyla de her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit ve tayin işlemlerini yapmak,

d) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek,

e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

f) Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

g) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

ğ) Geçici şube izin belgesine ilişkin ücretleri belirlemek

C) Denetim Kurulu, Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 5 kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Denetim Kurulunun görevleri;

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek,

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,

f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

D) Disiplin Kurulu Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 5 kişiden meydana gelir.

Disiplin Kurulunun görevleri; Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde belirtilen disiplin fiilleri uyarınca disiplin cezası vermek.

Bakanlıkça, Seyahat Acentaları Birliğinin ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır.

Bu Kanun'da hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları ile Genel Kurul toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 24 üncü maddesi ile aynı Kanun'un üçüncü kısmının birinci bölümünün esnaf ve sanatkâr odalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

IV - BİRLİĞİN GELİRLERİ

Madde 35 –  Birliğin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan meydana gelir.

a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat,

b) Seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek gelirler.

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Birlikçe verilecek, onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin gelirleri,

d) Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

e) Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan elde edilecek gelirler.

f) Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, iştirak ve şirket kârlarından elde edilecek gelirler.

g) Diğer gelirler.

Birliğe kayıt ücreti yirmibin  Türk Lirası olup, nakden ve bir defada tahsil edilir. Her şube için birliğe üye kayıt bedelinin 1/4 oranında ayrıca şube üye kayıt bedeli alınır.   Merkez ve şubelerin yıllık aidat bedeli,  üye kayıt ücretinin yüzde beşidir. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidatlara genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilecek yetkilendirme ile gecikme zammı uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

SON HÜKÜMLER

Madde 36- 6068 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu'nun 34'ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve yeniden işletme belgesi almaları şarttır. Bu süre zarfında kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmayan seyahat acentalarının mevcut ruhsatnameleri iptal edilir.

(A) grubu seyahat acentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acentalarından yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla ilgili olarak son iki yıl içinde 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen miktarda döviz temin ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir. Son iki yıl içinde söz konusu edilen miktarda dövizi temin edememiş olan seyahat acentalarına ise geçici işletme belgesi verilir.

Geçici Madde 2- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda azami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acentaları Birliğinin vazifelerini ifa etmek üzere Birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir.

Seyahat acentalarının kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmalarını müteakıp bir ay içinde, vazifeli seyahat acentası örgütü Seyahat Acentaları Birliğinin ilk Genel Kurulunu toplar.

SEYAHAT ACENTALARI

Geçici Madde 3- Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tüzel kişiliğe devredilebilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş bulunan seyahat acentaları, bu Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen teminatı aynı maddenin son fıkrası uyarınca hazırlanacak yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içerisinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminat mektuplarının ibrazı halinde Bakanlıkta mevcut teminat mektupları iade edilir. Bu yükümlülüğe uymayan seyahat acentalarının belgeleri bu Kanunun 27 nci maddesinin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca iptal edilir.

Geçici Madde 4- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 27 nci maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendine göre bir yıl içinde üç kez idari para cezası almak suretiyle işletme belgesi iptal edilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde talepte bulunmaları halinde işletme belgeleri ihya edilir.

Ek Madde 1- Bakanlık bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetkileri Bakan Onayı ile Birliğe devredebilir.

Geçici Madde 5- Kanun'un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut bütün işletme belgeleri gruplarına bakılmaksızın seyahat acentası işletme belgesi olmuş sayılır.

Geçici Madde 6- Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş bulunan seyahat acentalarından, anonim ve limited şirketlerin belge sahipliği dışındaki seyahat acentaları bir defaya mahsus olmak üzere,  çıkarılacak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde sermaye şirketine devredebilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 37- Bu Kanun'un;

a) 12 nci maddesi Yönetmeliğin yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri bu Kanun'un yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 38- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür."

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Tourism Today | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 242 324 79 77 Faks : +90 242 324 79 37